LT | EN
   
Prekių kategorijų nėra
 
Įrengimų gedimų registracija ir remonto valdymas Klauskite
 
    

1.       Gedimų registracija

1.1. Gedimų registracija vykdoma per web forma

1)      Gedimas registruojamas kaip AIVA 9001 Paklausimas. Gedimo charakteristikos, kaip užsakymo Paklausimo  charakteristikos:

a.       Padalinys-grupė kataloge, kurioje kaip prekės aprašyti esantys tame padalinyje įrengimai. Prie grupės galima prikirti padalinio pasirinkimą ir prikirti tai grupei reikiamą padalinį iš padalinių žinyno, t.y. sujungiame kaloge esanti padalinio pavadinimą (grupės pavadinimą) su padalinio pavadinimu padalinių žinyne. Tada gedimo registravimo metu programa pagal prisijungusi darbuotoją automatiškai turi parodyti padalinį pagal jo teises, -jei teisėse nurodyta,kad jis gali matyti tik savo padalinį. Tada tik programa automatiškai rodys reikalingą padalinį ir rodys tik to padalinio įrengimus pasirinkimui

b.      Sugedęs įrengimas-pasirenkame įrengimą iš sąrašo kataloge kurie yra toje grupėje, t.y. padalinyje

c.       Gedimo aprašymas-tekstas

a.       Tipas-pasirenkame „Gedimas“ (visada registruojant), „Ne gedimas“ (po pirminės apžiūros, jei nustatyta kad įrengimas nebuvo sugedes, o tik operatorius nemokėjo juo naudotis), „Aptarnavimas“ (kada parodomas iš aptarnavimo plano)

2)      Kas užregistravo gedimą-automatiškai parodomas pagal prisiregistravusį dabuotoją

3)      Gedimo pradžia Data, Laikas (Paklausimo data) - įrašome automatiškai

4)      Kada atlikti-įrašoma ranka, pav., skubiai arba kitą laiką. (kada į gedimų šalinimo darbų sąrašą įrašomi užskymai iš įrengimų metinio aptarnavimo plano, tada šioje skiltyje progama įrašys suplanuotą savaitę).

Komanda:

·         Išsaugoti-išsaugo įvestą informaciją

Gedimą darbuotojas gali registruoti tiek iš cecho kompiuterio tiek iš savo išmaniojo telefono per internetą

1.2. Gedimų registras

Filtrai:

·         pagal datų intervalą-mėnuo nuo šios dienos

·         Gedimų būsenos : Visi/Perduoti remontui/Ne gedimai/ Pašalinti gedimai/ Neperduoti remontui

·         Padalinys

·         Įrengimas

·         Gedimą užregistravo

·         Vykdytojas

Tie patys stulpeliai kaip gedimų registracijos  formoje plius stulpeliai:

2.       Perduotas  remontui (data, laikas)- automatiškai įrašoma data ir laikas ,kada buvo duota komanda remontuoti, t.y. kada užregistruotas Užsakymas

3.       Remonto pabaiga (data, Laikas)-automatiškai, kai paspaudžiama komanda “Gedimas pašalintas” t.y. kada užsakymas buvo deaktyvuotas

 

Komandos pasirinkus gedimą iš sąrašo:

·         „Remontuoti“  t.y. iš Paklausimo registruojamas užsakymas

·         „ Remonto valdymas“- atsidaro forma, per kurią įvedami reikalingi remonto darbai ir atsarginės dalys.

·         „Ne gedimas“, t.y. Paklausimas perduodamas į „pašalintų paklausimų sąrašą“

·         „Gedimas pašalintas“- gedimas perduodamas į archyvą

 

2. Gedimų remonto valdymas

Gedimų remonto bus vykdomas iš gedimų sąrašo pasirinkus Užsakymą ir paspaudus  komandą  “Remonto valdymas”.

Po šios komandos turi atsidaryti forma, kurioje įvedami iš katalogo reikalingi darbai ir atsarginės dalys, darbams priskiriami vykdytojai. Darbams yra galimybė nurodyti kalendoriuje kurią dieną ir valandą turi būti atlikti darbai. Pasirinktos ar įvestos gedimui pašalinti  reikalingos atsarginės dalys perduodamos  į užsakymui iš tiekėjų sąrašą.

2.1. Darbų pasirinkimas gedimo šalinimui.

Darbai pasirenkami iš katalogo. Prieš tai turi būti sudarytas darbų katalogas. Darbų kataloge prie darbų, kuriuos atlieka ne savi darbuotojai , o subrangovai, turi būti priskirti subrangovų pavadinimai.

Pasirinkus, darbus, kuriuos atlieka savi specialistai, pasirenkamas ir priskiriamas kiekvienam darbui darbų vykdytojas. Jei remontas trui būti atliktas ne dabar o tam tikrą valandą, kada staklės nedirba, tada darbo laikas nurdomas priskirant darbą pasirinktam  laikui kalendoriniame grafike

Priskirti vykdymui darbai bus matomi ne tik remonto darbų vadovui, bet prisigistravusiam prie sistemos darbuotojui, paspaudus komandą  „Mano darbai“. Jis juos gali peržiūrėti ir per savo darbo kompiuterį ir  per internetą savo išmaniajame telefone.

Pradėjęs prikirtą jam remonto darbą, vykdytojas spaudžia komandą „Pradėta“, o pabaigęs priskirtą darba –„Pabaigta“. Programa užregistruos faktinę paskirto darbo  pradžią ir pabaigą. Pirmas dabas paprastai būna gedimo diagnostika,kurios metu nustatoma, kokios dalys reikalingos remontui ir kokie tolimesni remonto darbai reikalingi. Tada jie įvedami į užsakymą  ir, kai gaunamos reikalingos atsarginės dalys, paskiriami vykdytojams.

2.2. Atsarginių dalių įvedimas ir priskyrimas gedimo remontui.

Atsarginės dalys pasirenkamos iš katalogo, jei jos jau buvo anksčiau įvestos į katalogą. Kataloge matosi, ar reikalingos dalys yra sandėlyje.

Jei atsarginė dalis  yra kataloge ir sandėlyje, tada ji priskiriama remontui ir duodama komanda perduoti ją į užsakymą.

Jei atsarginė dalis yra kataloge, bet nėra sandėlyje, tada ji prikiriama remontui ir  priskirta remontui dalis perduodama pirkimui iš tiekėjų.

Jei atsrginės dalies nebuvo kataloge, pirmiausia jį įvedama į katalogą, tada priskiriama remontui ir perduodma pirkimui.

Visos tos operacijos su detalių priskyrimų  ir įvedimų bei perdavimu pirkimui užima labai mažai laiko nes vykdomos dviejose formose kelių komandų pagalba.

Patvirtinus,kad remotas įvykdytas, detalės automatiškai nurašomos remontui (Užsakymui) ir vėliau ataskaitose matosi kiekvieno remonto savikaina, bei kiek ir kokių remontų buvo pagal kiekvienas stakles, bei kitos ataskaitos.

4.       Detalių užsakymas ir gavimo registracija bei pajamavimas į sandėlį

Perduotos pirkimui priskirtos remontui detalės parodomos užsakymų pirkimui sąraše.

Šiame sraše prie kiekvienos detalės pasirenkamas tiekėjas, iš kurio bus perkamos detalės. Užsakyti detales galima telefonų, apie užsakymą įvedant užsakymo data, arba iš programos suformuoti ir išsiųsti el.  laišką su detalių užsakymu tiekėjui. Programa įrašo automatiškai datą, kada buvo išiųstas užsakymas.

Gavus užsakytas detales, pasirenkamas užsakymas ir įrašoma gautos detalės savikaina, gavimo dokumento Nr.  ir data. Programa automatiškai užpajamuoja detales į pasirinktą sandėlį ir tada jau jos gali būti perduotos į remonto užsakymą ir jam nurašytos.

5.       Remonto ataskaitos

 Programa suformuos remonto ataskaitas:

1)      Pagal pasirinktą įrengimą parodys kokie ir kada buvo remontai, kokos buvo išlaidos remontams-atsarginėms dalims ir remonto darbams. Remonto darbų išlaidas galima paskaičiuoti padauginus remonto darbų trukmes iš remontininko vidutinės darbo valandos kainos.

2)      Pagal pasirinktą padalinį  už pasirinktą periodą–parodys kiek ir kokių įrengimų buvo remontuota ir už kokią sumą buvo remonto išlaidų

 

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt