Projektinių durų, langų ir fasadų automatizuota gamybos planavimo ir valdymo sistema Klauskite
 
    

Šis sprendimas skirtas automatizuoti projektinių durų, langų, fasadų užsakymų registraciją, gamybos planavimą, gamybos užduočių valdymą gamyboje, medžiagų tiekimo valdymą ir gamybos apskaitą.

Automatizuojamo proceso funkcinė schema parodyta žemiau pav.

 

1)      Automatizuojamas procesas prasideda nuo kliento paklausimo registracijos, kurios metu pasirenkami ar įvedami kliento duomenys, kliento paklausimui suteikiamas registracijos nr. bei įkeliami kliento atsiųsti brėžinių failai.

2)      Tada paklausimą užregistravęs darbuotojas suplanuoja kas ir kada turi suprojektuoti pagal atsiųstu brėžinius langus, duris ir (ar) fasadą.

3)      Užduotis patenka į paskirto projektuotojo darbų planą, kuris peržiūrėjęs brėžinius suprojektuoja gaminius ir suformuoja Excel failą su užsakytų gaminių sąmata.

4)      Gautą sąmatos Excel failą pasirinkęs paklausimą importuoja į duomenų bazę.

AIVA programos importo modulis importuodamas sąmatą prie paklausimo sukuria gaminius su jų charakteristikų reikšmėmis

Importuojant pagal bendrą kvadratūrą išskaičiuojame operacijas visam projektui. Operacijas galime laikyti gaminių grupės, į kurią importuojame, charakteristikose. Įrašome (importuojame) plotą (jei nėra, tada ilgį ir plotį ir patys išskaičiuojame plotą, kaip charakteristiką. Iš ploto išskaičiuojame operacijų laikus dalindami plotą kiekvienai charakteristikai iš savo koeficiento.

Jei projektinė programa negali viename faile pateikti ir gaminių komplektacijos, t.y. iš kokių medžiagų susideda gaminys, tada kiekvienai pasirinktai pozicijai reikia importuoti medžiagų failą, jei norime po to turėti gaminio gamybos savikainą, o planavime įvertinti gamybos terminų pasikeitimą dėl medžiagų tiekimo terminų.

5)      Iš importuotos sąmatos programa suformuoja dokumentus:

a.       Komercinį pasiūlymą,

b.       Sąskaitą išankstiniam mokėjimui

c.       Sutartį su klientų užsakymui.

Kuriuos vadybininkas išsiunčia klientui.

6)      Gavęs iš kliento patvirtinimą ar avansą (avansą galima įrašyti prie užsakymo, jei reikia), vadybininkas perduoda komercinį pasiūlymą į gamybos planavimo modulį, programa suplanuoja gamybą ir parodo kada naujas užsakymas gali būti pagamintas. Vadybininkas  suderinęs gamybos terminą  perduoda užsakymą į gamybos planą.

7)      Programa pagal suderintą su užsakovu terminą perplanuoja gamybos grafiką, įvertindama užsakymų terminius , staklių užimtumą kitais užsakymais bei trūkstamų užsakymo vykdymui medžiagų gavimo terminus.

Pastaba. Jei importuosime kiekvienoms durims medžiagas, būtų galima iš užsakymo gamybai suformuoti užsakymus tiekėjams-profiliams ir stiklams. Užsakymai tiekėjams būtų reikalingi dėl dviejų dalykų -dėl gavimo kontrolės ir apskaitos ir dėl planavimo. Bet tam reikia diegti tiekimo ir sandėlio apskaitos modulius.

8)      Suplanuotas tai dienai gamybos operacijos Works modulis, kuris skirtas gamybos operatoriams ir kitiems darbininkams, parodo prisiregistravusiam prie programos darbuotojui. Kadangi programa gamybos planą sudaro staklėms, tai darbuotojai iš anksto turi būti priskirti toms staklėms su kuriomis jie gali dirbti

9)      Darbininkas pamatęs ekrane užduotį, paspaudžia jos pradžios komandą ir ją atlieka su savo staklėmis. Pabaigęs užduotį įrašo ar atliko pilnai užduotį. Projektinių gaminių gamyboje vienos operacijos, kaip profilių pjovimas ir gręžimas,  atliekamos vienu metu visiems gaminiams, o kitos kiekvienam gaminiui (durims, langui). Todėl kai darbininkas atlikęs  pirmos rūšies  operaciją atžymi tai ekrane, programa turi perskaičiuoti jų trukmę kiekvienam gaminiui ar atžymėti kad operacija gaminiui atlikta, tam kad apskaičiuoti kiekvieno gaminio  gamybos faktinę savikainą  

10)   Programa automatiškai užregistruoja kas, kada ir kokias užduotis atliko ir iš šių duomenų apskaičiuoja darbininkui atlyginimą už jų atliktus darbus pagal tų darbų įkainius.

11)   Atlikus paskutinę gamybos operaciją, programa automatiškai užpajamuoja gaminius

12)   Pagamintos produkcijos važtaraščių spausdinimas. Jei gaminiai turi būti išvežti montavimui, pasirinkus užsakymą programa suformuos Važtaraštį ir CMR bei automatikai nurašys gaminius iš sandėlio

13)   Sąskaitų- faktūrų užsakymams spausdinimas. Atspausdinti per programą  sąskaitą-faktūrą galima dviem būdais:

a.       Jei jau gaminiai buvo išvežti montavimui su važtaraščiais, tada važtaraščių sąraše juos pasirinkus programa automatiškai suformuos ir atspausdins sąskaitą- faktūrą.

b.       Jei gaminiai išvežami be važtaraščio vien tik su sąskaitą-faktūra, tada pasirenkamas kliento užsakymas ir programa atspausdina sąskaitą- faktūrą bei automatiškai nurašo gaminius iš sandėlio

14)   Įmonės veiklos analizė pagal programos ataskaitas:

a.       Sandėlio ataskaitos:

                                                               i.      Iš automatiškai užregistruotų pagamintos produkcijos pajamavimo ir išvežimo duomenų programa suformuoja produkcijos sandėlio likučių, gavimo į sandėlį, išdavimo bei judėjimo ataskaitas, kuriose galima pamatyti kokie buvo pagaminti per tam tikra laikotarpį gaminiai ir jų kiekiai, kokie jų likučiai realiu laiku, kokie buvo išvežti kiekiai.

b.       Atlyginimų ataskaita. Programa iš pardavimo duomenų apskaičiuoja pagal nurodytus darbuotojams procentus atlyginimus pardavimo ir tiekimo vadybininkams, padalinių vadovams, o pagal atliktų darbų įkainius- atlyginimus darbininkams. Atlyginimai parodomi atlyginimų ataskaitoje .

c.       Gamybos ataskaitos:

                                                               i.      Atliktų gamybos operacijų išlaidų ir sugadintų operacijų nuostolių ataskaita, parodo kiek faktiškai kainavo gamybos operacijos, bei kokie nuostoliai buvo jei vykdant operacija buvo sugadintas gaminys

                                                             ii.      Staklių apkrovimo laiko periode palyginamoji ataskaita -diagrama. Pagal gamybos operacijų duomenis, programa suformuoja pasirinktam periodui ataskaita , kurioje parodo kiek laiko buvo užimtos staklės produktyviu darbu ir palygina paskaičiuota laiką, kiek turėjo laiko būti užimtos su faktiniu laiku kiek buvo užimtos.

                                                           iii.      Darbininkų apkrovimo pasirinktu periodo palyginamoji ataskaita-diagrama. Pagal gamybos operacijų duomenis, programa suformuoja pasirinktam periodui ataskaitą , kurioje parodo kiek laiko buvo užimti darbininkai produktyviu darbu ir palygina paskaičiuota laiką, kiek turėjo laiko būti užimti su faktiniu laiku kiek buvo užimti.

                                                           iv.      Suplanuotų ir faktiškai atliktų operacijų kalendorinio Ganto  grafiko ataskaita, kuri grafike  parodo kaip pirmą kartą buvo suplanuota kada ir per kiek atlikti užsakymų operacijas ir kaip jos faktiškai kada ir per kiek laiko atliktos

d.       Komercinės ataskaitos:

                                                               i.      Užsakymų pelningumo ataskaita. Iš pardavimo ir gamybos duomenų programa ataskaitoje parodo kiekvieno užsakyto ir viso užsakymo  gaminio paskaičiuotą savikainą, paskaičiuota pelną , faktinę savikainą bei faktinį  pelną

                                                             ii.      Klientų pelningumo ataskaita, - parodo kokia pardavimo apimtis ir koks pelnas už pasirinktą periodą iš klientų buvo gautas, pagal jo užsakymus ir viso. Ataskaitą galima filtruoti pagal pasirinkta vadybininką bei gaminių grupę

                                                           iii.      Gaminių grupių ir gaminių pardavimo apimties ir pelno ataskaita už pasirinktą periodą,- parodo geriausiai parduodamus gaminius arba  pagal kiekį arba pagal pinigų apimtį arba pagal pelną. Ataskaitą galima filtruoti pagal pasirinktus klientus

                                                           iv.      Užsakymų kiekio, pajamų ir pelno statistinė ataskaita už pasirinktą periodą, kurioje programa parodo,- kiek koks vadybininkas užregistravo klientų paklausimų, kiek ir už kokia sumą paruošė komercinių pasiūlymų, kiek ir už kokią sumą gavo užsakymų, ir kiek jų buvo apmokėta

                                                             v.      Parduotų gaminių kiekio ir apimties ataskaita pagal klientus ir mėnesius,- parodo koks kiekis gaminių ir už kokia suma buvo parduotas kiekvienam klientui. Patogu palyginti pardavimų dinamiką.

Aukščiau aprašyto valdymo  proceso automatizavimui reikalingi šie programos moduliai:

1)      Katalogo modulis,- gamybos operacijų, staklių aprašymui, bei importuojamų gaminių charakteristikų aprašymui, kurios reikalingos importuojamų gaminių operacijų trukmės apskaičiavimui bei priskyrimui prie importuojamų gaminių, o ateityje-ir medžiagų katalogo sudarymui. Be to, per katalogo moduli galima peržiūrėti ir visų suprojektuotų ir importuotų gaminių sudėtį- medžiagas ir operacijas;

2)      CRM modulis,- klientų ir paklausimo registracijai, valdymo užduočių planavimui ir kontrolei;

3)      Komercijos modulis,- suprojektuotų gaminių duomenų importui į AIVA duomenų bazę (DB) ir iš šių duomenų reikalingų dokumentų (komercinių pasiūlymų, sąskaitų išankstiniam mokėjimui, sutarčių) automatiniams suformavimui, spausdinimui ir siuntimui tiesiai iš programos e. paštu, bei komercinio darbo apskaitai ir ataskaitų sudarymui;

4)      Gamybos Užsakymų plano valdymo modulis, - užsakymų gamybai, perduotų iš komercijos modulio pavaizdavimui, bei perdavimui vykdyti. Iš šio modulio pasiriktiems užsakymams galima patikrinti ar užtenka medžiagų ir jas užsakyti per Tiekimo modulį. Taip pat galima didelius užsakymus „suskaldyti“ į mažesnius.

5)      Tiekimo modulis, -suformuoja ir išsiunčia  užsakymus tiekėjams. Galima įvesti datas, kada užsakymas bus įvykdytas. Pagal šias datas gamybos operacijų planavimo modulis planuojant įvertiną ar bus galima pradėti suplanuota pagal staklių apkrovimą užsakymo gamybą ar nukelti gamybos pradžia toliau. Be to, per tiekimo mdulį padaryti užsakymai tiekėjams tarnauja pajamuojant gautas iš tiekėjų prekes, nes nebereikia įvedinėti gautų medžiagų duomenų-jie paimami iš duomenų bazės , kur buvo įrašyti užsakymo tiekėjui siuntimo metu.

6)      Gamybos Operacijų planavimo modulis (Ganto grafikas),- suplanuoja užsakymų gaminių gamybos operacijų eiliškumą kiekvienam užsakymui ir kiekvienam darbo centrui bei parodo Ganto grafikuose. Taip pat parodo staklių apkrovimo palyginamąjį kalendorinį Ganto grafiką. Modulis perplanuoja gamybą kiekvieną kartą atidarius pažiūrėti Ganto grafiką įvertindamas naujus užsakymus ir jau atliktas gamybos operacijas.

7)      Gamybos užduočių darbininkams pateikimo ir jų vykdymo registracijos modulis „Works“,- suplanuotas Ganto grafiko  darbo centrui, prie kurio dirba darbuotojas, užsakymų gamybos operacijos, Works modulis parodo kompiuterio ekrane. Darbuotojas spaudžia komandas Pradžia ir pabaiga, o programa užregistruoja kas, kada pradėjo ir užbaigė gamybos užduotį. Atlikus paskutinę gamybos operacija programa užpajamuoja pagamintus gaminius.

Pastaba 1. Šiuo metu Works modulyje realizuota kad reikia atžymėti kiekvieno gaminio kiekvieną gamybos operaciją. Tačiau durų gamybos atveju pirmos dvi operacijos atliekamos visiems gaminiams kartu, todėl nėra įmanoma atžymėti jų atlikimą konkrečioms durims ar langui. Reikalinga užprogramuoti papildomą funkciją, kad kai kurioms pažymėtoms operacijoms programą atžymėjus pirmo gaminio suplanuotos operacijos atlikimą , automatiškai atžymėtų kad operacijos atliktos visiems gaminiams, kurie turi šią  operaciją, o apskaičiuotą pagal operacijos registracijos duomenis faktinę darbo trukmę, padalintų  kiekvieno gaminio operacijai proporcingai tos operacijos planuotai trukmei.

Pastaba 2. Šiuo metu Works modulis rodo gamybos operacijas kai jos gaminyje aprašytos dviem būdais:

a)       Kaip gaminio charakteristikos. Tada ir medžiagos, kad programa jas nurašytų, turi būti aprašytos kaip gaminio charakteristikos

b)      Kaip gaminio komplektuojamos dalys. Tada ir medžiagos , kad programa jas nurašytų atlikus operacijas turi būti aprašytos kaip komplektuojamos dalys.

Mūsų atveju, gaminių operacijos bus aprašytos kaip gaminio charakteristikos, tačiau medžiagos-kaip komplektuojančios dalys, todėl Works modulyje reikalinga papildomai užprogramuoti šį atveją.

      8)      Sandėlio modulis, - šis modulis reikalingas kad programa tiekime galėtų užpajamuoti gautas medžiagas, o gamyboje, kad galėtų užpajamuoti pagamintus gaminius. Taip pat reikalingas sąskaitų ir važtaraščių spausdinimui ir pagamintų gaminių nurašymui. Šis modulis kartų atlieka medžiagų ir pagamintos produkcijos grąžinimo, broko nurašymo, sandėlio ataskaitų formavimo funkcijas

9)      Žinynų modulis,- reikalingas įmonės padalinių ir darbuotojų duomenų įvedimui, sandėlių įvedimui ir kitų žinynų sudarymui, reikalingų programos darbui, bei darbuotojų darbo su programa teisių nustatymui

10)   Programos administravimo modulis,- reikalingas specifinių darbo vietų bei įmonės parametrų nustatymui, pav. kaip numeruoti dokumentus, kokia naršyklę naudoti, kokį spausdintuvą naudoja darbuotojas savo darbo vietoje ir kt.

Detalus programos funkcijų sąrašas pateiktas programos funkcijų specifikacijoje.

 
Funkcijos
CRM (komercijos posistemė) Veiksmų su klientų paklausimais planavimo ir jų atlikimo registravimo sistema
Komercijos modulis
Gamybos valdymo sistema Komplektuojamų gaminių gamybos valdymo sistema su operacijų registravimu per liečiamą ekraną
Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis
Užsakymų gamybos proceso plano-Ganto grafiko paskaičiavimo modulis.
Darbininkų paskaičiuoto ir faktinio apkrovimo dienomis statistinė palyginamoji ataskaita-diagrama
Gamybos operacijų kainų ataskaita
Staklių paskaičiuoto ir faktinio užimtumo operacijų atlikimu statistinė palyginamoji ataskaita- diagrama
Tiekimo valdymo sistema Medžiagų tiekimo valdymo gamybai modulis-Bazinis variantas
Sandėlio apskaitos sistema Medžiagų ir pagamintos produkcijos sandėlių apskaitos modulis
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Gaminių duomenų bazės valdymo sistema AIVA Katalogo gamybai modulis -Bazinė versija

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt